จุดแข็งแต่ละประเทศในอาเซียน

เราจะมาดูจุดแข็งในแต่ละประเทศในกลุ่ม AEC นั้นว่ามีจุดแข็งอะไรบ้าง ที่เหมาะจะเข้าไปลงทุนเพื่อสร้างกำไรในแต่ ละประเทศย่อมต้องมีจุดแข็งที่แตกต่างกันออกไป โดยเราจะมาดูว่าในแต่ละประเทศว่ามีทรัพยากรและจุดเด่นอะไรกันบ้าง

 • ประเทศกัมพูชา ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายและอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะน้ำ ป่าไม้และแร่ชนิดต่างๆ
 • ประเทศไทย ได้แก่ มีแรงงานจำนวนมาก ที่ตั้งเหมาะแก่การเป็นศูนย์กลางโครงข่ายเชื่อมโยงการคมนาคมด้าน ต่างๆ เป็นฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าเกษตรหลากหลายรายใหญ่ของโลก
 • ประเทศบรูไน ได้แก่ รายได้เฉลี่ยต่อคน/ต่อปี อยู่ในอันดับที่ 2 ของอาเซียนและอันดับ26 ของโลก เป็นผู้ส่งออก น้ำมันและมีปริมาณการสำรองน้ำมันเป็นอันดับ 4 ของอาเซียน
 • ประเทศพม่า ได้แก่ มีทรัพยากรธรรมชาติ น้ำมันและก๊าซธรรมชาติจ านวนมาก มีพรมแดนเชื่อมโยงจีนและอินเดีย
 • ประเทศฟิลิปปินส์ ได้แก่ มีประชากรจำนวนมากอันดับที่ 12 ของโลก แรงงานทั่วไปมีความรู้ สามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษได้
 • ประเทศมาเลเซีย ได้แก่ มีประมาณการสำรองน้ำมันมากเป็นอันดับที่3 และก๊าซธรรมชาติมากเป็นอันดับที่2 ของเอเชียแปซิฟิก ระบบโครงสร้างพื้นฐานครบวงจรและแรงงานมีทักษะ
 • ประเทศลาว ได้แก่ การเมืองมีเสถียรภาพ มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะน้ำและแร่ชนิดต่างๆ
 • ประเทศเวียดนาม ได้แก่ มีประชากรเป็นจ านวนมากอันดับที่14 ของโลก มีแนวชายฝั่งทะเลยาวกว่า 3,200 กิโลเมตร
 • ประเทศสิงคโปร์ ได้แก่ รายได้เฉลี่ยต่อคน/ต่อปี สูงที่สุดของอาเซียนและติดอันดับ15 ของโลก เป็นศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศ มีที่ตั้งเอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางการเดินเรือ
 • ประเทศอินโดนีเซีย ได้แก่ มีประชากรมากเป็นอันดับ4 ของโลก และมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีชาว มุสลิมมากที่สุดในโลก มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายและจ านวนมาก โดยเฉพาะถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ โลหะต่างๆ
 •  

  เครดิตและบทความเรื่องอื่นๆของ thai-aec ดูทั้งหมด

  922

  views
  Credit : thai-aec


  สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน