กระทรวงการต่างประเทศได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายของไทยสู่ประชาคมอาเซียน

กระทรวงการต่างประเทศได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายของไทยสู่ประชาคมอาเซียน
เมื่อวันศุกร์ที่ 22มีนาคม 2556 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและประมวลข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการด้านกฎหมาย เพื่อรองรับการปฏิบัติตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในทั้งสามเสา อาทิ การรวบรวมข้อมูลรายชื่อกฎหมาย/กฎระเบียบที่จำเป็นต้องออกใหม่หรือแก้ไขปรับปรุง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานด้านกฎหมายและการประสานงานระหว่างส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในทั้งสามเสากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาหรือออกกฎหมาย รวมทั้งเพื่อสร้างฐานข้อมูลในภาพรวมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายของไทยสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558 การประชุมดังกล่าวมีหน่วยราชการและผู้แทนภาคเอกชนมาเข้าร่วมกว่า 60 หน่วยงาน โดยมีผู้แทนกว่า 160 คนเข้าร่วม

เอกสารประกอบการประชุมสามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

แหล่งที่มา: กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

 

เครดิตและบทความเรื่องอื่นๆของ aseanwatch.org ดูทั้งหมด

422

views
Credit : aseanwatch.org


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน