สิ่งพิมพ์ด้านธุรกิจจะช่วยขยายความสำคัญของอาเซียนไปสู่ภาคธุรกิจ

ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบัน ได้กล่าวปาฐกถาเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนด้านธุรกิจและการลงทุน (ASEAN-BIS) ครั้งที่ 9 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยเน้นย้ำถึงบทบาทของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในประชาคมโลก และเสนอว่าการเริ่มต้นที่จะก้าวออกไปสู่วงการธุรกิจเพื่อการสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น เป็นผลมาจากการตีพิมพ์ผลงาน 2 ฉบับของสำนักเลขาธิการอาเซียน ได้แก่ คู่มือธุรกิจในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2012 (AEC Handbook for Business 2012) และ รายชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของอาเซียนที่มีนวัตกรรม 2012 (Directory of Innovative SMEs in ASEAN 2012)

โดยสิ่งพิมพ์ฉบับแรก แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าและความสำเร็จทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลง การจัดการ และการตัดสินใจของอาเซียน ขณะที่สิ่งพิมพ์ฉบับที่สอง อันเป็นผลงานจากการทำงานร่วมกันกับคณะทำงานของหน่วยงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งอาเซียน (ASEAN SME Agencies Working Group) จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของอาเซียน ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความแปลกใหม่ ทั้งยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME incubation centers) และสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียนในแต่ละประเทศอีกด้วย

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว กลายเป็นเวทีหารือทางธุรกิจหลักของกลุ่มนักธุรกิจ นักวางแผนนโยบาย ผู้นำทางการเมือง รวมไปถึงนักวิชาการ ที่ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อคิดเห็นที่มีต่อการทำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอาเซียนและคู่ค้าทั้งหลาย โดยการประชุมครั้งล่าสุด มีการหยิบยกประเด็นที่หลากหลายขึ้นมาพูดคุย อาทิ พลังงานหมุนเวียน การสร้างโอกาสให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนการส่งเสริมการปฏิบัติตามข้อตกลงว่าด้วยการลงทุนอย่างครอบคลุมของอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement หรือ ACIA) เป็นต้น

ที่มา: http://www.asean.org/news/asean-secretariat-news/item/publications-launced-to-help-asean-outreach-to-businesses?category_id=27

 

 

เครดิตและบทความเรื่องอื่นๆของ aseanwatch.org ดูทั้งหมด

427

views
Credit : aseanwatch.org


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน