uAsean News
New Stories

ใกล้ถึงจุดเปลี่ยนผ่านสำคัญที่คนไทยและประเทศร่วมอาเซียนอีก 9 ประเทศ กำลังมุ่งหน้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบในปี 58 ทุกภาคธุรกิจ กำลังจับจ้องจุดเปลี่ยนผ่านนี้ จะกลายเป็น ’โอกาส" หรือเป็น ’วิกฤติ" ต่ออุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมที่มี
by aseanthai.net
Doing Business…เป็นรายงานผลการศึกษาเพื่อจัดอันดับความยาก-ง่ายในการเข้าไปประกอบธุรกิจในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกซึ่งธนาคารโลกจัดทำขึ้น โดยศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ การอำนวยความสะดวก ต้นทุนค่าใช้จ่าย และกฎหมายกฎระเบียบต่างๆ ของรัฐว่ามีส่วนสนับสนุน หรือเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจอย่า
by aseanthai.net
Asean Move : เจาะใจอดีตเลขาธิการอาเซียน ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ออกอากาศ 19 เม.ย.56.
by youtube
เป้นงานกลุ่มครับ.
by youtube
จุดผ่านแดนบริเวณชายแดนไทยพม่า จุดผ่านแดนบริเวณชายแดนไทยพม่ามี ๗ จังหวัด ได้แก่ เชียงราย ตาก ระนอง เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์   จังหวัดที่ไม่มีจุดผ่านแดนคือ ราชบุรี เพชรบุรี และชุมพร   จังหวัดเชียงราย มีจุดผ่านแดนถาวร 2 แห่ง คือ 1.สะพานข้ามแม่น้
by aseanthai.net
จุดผ่านแดนบริเวณชายแดนไทยกัมพูชามี 6 จังหวัด คือ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ สระแก้ว จันทบุรี และตราด   จังหวัดอุบลราชธานี มีจุดผ่อนปรน1 แห่ง คือ ช่องอานม้า อำเภอน้ำยืน เป็นเขตติดต่อกับบ้านสะเดียลกวาง อำเภอจอมกระสาน จังหวัดพระวิหาร เปิดตั้งแต่ 9.00–15.00น.ทุกวันอังคารและพฤหัสบด
by aseanthai.net
                                               นายสรรเสริญ เงารังษี รองผู้ว่า
by aseanthai.net
สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean