รมต.นร. ศันสนีย์ฯ เปิดศูนย์อาเซียนศึกษา พัฒนาการสอนภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ้านรองรับประชาคมอาเซียน

                       
 
นางสาวศันสนีย์ นาคพงษ์ รัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อาเซียนศึกษา ณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 เมษายน ที่ผ่านมา โดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช) นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้บริหารสถานศึกษาและศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ให้การต้อนรับ

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวรายงานว่า งานการศึกษา ถือเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบทบาทของสตรีตามนโยบายของรัฐบาล ตามโครงการเพิ่มขีดความสามารถสตรีด้านภาษาสู่อาเซียน
กระทรวงศึกษาธิการ มีแนวทางดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยได้กำหนดให้โครงการสำคัญเกี่ยวกับการรองรับประชาคมอาเซียน มี 2 โครงการที่สำคัญคือ โครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และโครงการพัฒนาเมืองการศึกษานานาชาติ
 
ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้สร้างความพร้อมให้สถานศึกษาในการเตรียมพลเมืองเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งขับเคลื่อนโดยสถานศึกษาในสังกัดที่มีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียน รวมทั้งการจัดหลักสูตรในสถานศึกษาให้มีมาตรฐานในระดับนานาชาติ
 
โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)และสำนักงานการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) จัดสถานศึกษาและสำนักงาน กศน.เปิดศูนย์อาเซียนศึกษานำร่อง ในสถานศึกษา สพฐ.11 ศูนย์ ของ กศน.นำร่อง 15 ศูนย์ทั่วประเทศ อาทิ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เปิดสอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ญี่ปุ่น ตากาล๊อก /โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จังหวัดตราด เปิดสอนภาษาเขมร /โรงเรียนสตรีภูเก็ต เปิดสอนภาษาจีน และโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย เปิดสอนภาษาอังกฤษ ลาว และเวียดนาม เป็นต้น
 
ทั้งนี้ ศูนย์อาเซียนศึกษา มีเป้าหมายในการพัฒนาทักษาภาษาด้านต่างๆ แบ่งเป็น 4 หลักสูตรๆ ละ 100 ชั่วโมง เริ่มจากการออกเสียงที่ถูกต้อง การฟัง การพูด ศิลปวัฒนธรรม จนถึงหลักสูตรขั้นกลางต่ำ หลักสูตรขั้นกลางสูง และหลักสูตรขั้นสูง ให้ผู้เรียนสามารถสนทนาโต้ตอบได้ โดยจะขยายผลของศูนย์อาเซียนศึกษา ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศต่อไป

ขณะเดียวกัน สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้มอบหมายให้สำนักงาน กศน. จัดหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนทั่วประเทศ และกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการบูรณาการ งานการศึกษาเพื่อพัฒนาพลเมืองของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรีที่เป็นสมาชิกของกองทุนเพื่อการพัฒนาบทบาทสตรี รวมทั้งการร่วมมือในการขยายผลโครงการเพิ่มขีดความสามารถสตรีด้านภาษาสู่อาเซียน

โอกาสนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวแสดงความยินดีที่ได้มีการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ในการบูรณาการงานด้านการศึกษากับกองทุนเพื่อการพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญอีกด้านหนึ่งของรัฐบาล เนื่องจาก รัฐบาลได้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยมุ่งหวังสนับสนุนและส่งเสริมให้สตรีไทยเป็นพลังสำคัญในการสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งกองทุนดังกล่าวนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของสตรี รวมทั้งปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่กระทำต่อสตรีเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพของสตรีไทย (Empowerment) รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาเครือข่าย (Partnership) ให้สตรีไทยได้มีบทบาทอย่างมากในการร่วมแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศต่อไป

พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวขอขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการ และผู้มีส่วนร่วมทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาสตรี และหวังว่าจะมีการขยายผลโครงการเพิ่มขีดความสามารถสตรีด้านภาษาสู่อาเซียนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ในการกระจายโอกาสการพัฒนาดังกล่าวให้สตรีได้อย่างทั่วถึง 
 
 
ที่มา : กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ สำนักโฆษก
   : สำนักข่าวแห่งชาติ

 

เครดิตและบทความเรื่องอื่นๆของ aseanthai.net ดูทั้งหมด

586

views
Credit : aseanthai.net


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน