สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน

 
               
 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปิดรับสมัครนักศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2556 รอบที่ 2 ภายในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 นี้

ทั้งนี้ โปรดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครพร้อมหนังสือนำจากสถาบันอุดมศึกษาลงนามโดยอธิการบดีหรือผู้ได้รับมอบอำนาจไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2556

โดยจะถือวันที่ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประทับตรารับหนังสือจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดเป็นสำคัญ และไม่รับใบสมัครหรือหลักฐานต่างๆ ที่ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง 1. แนวทางการสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2556 รอบที่ 2 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2. แนวทางการสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2556 รอบที่ 2 สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

3. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2556 รอบที่ 2 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

4. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2556 รอบที่ 2 สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 5. แบบฟอร์มการรับรองการถ่ายโอนหน่วยกิต (Credit Transfer Form of Thai-ASEAN Student Exchange Program) 6. ประกาศรับรองการให้ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน (Announcement of the Office of the Higher Education Commission on Thai-ASEAN Student Exchange Program Scholarships)
 
 
ที่มา : ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย

 

เครดิตและบทความเรื่องอื่นๆของ aseanthai.net ดูทั้งหมด

591

views
Credit : aseanthai.net


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน