กทม.หามาตราการป้องกันภาวะสมองไหลของแพทย์และพยาบาลในสังกัด กทม.ก่อนเปิดประชาคมอาเซียน

 
 
          ในปี 2558 ที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน อาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ และพยาบาล เป็นส่วนหนึ่งในไม่กี่อาชีพที่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพได้อย่างอิสระ ตามข้อตกลงที่ประเทศสมาชิกอาเซียนยอมรับร่วมกันด้านคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลัก
 
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จึงหามาตรการป้องกัน ภาวะสมองไหล ที่จะเกิดขึ้นกับโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 9 แห่งไว้ ซึ่งนายสามารถ ตันอริยกุล ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า มีข้อมูลทางสถิติระบุว่าสัดส่วนการลาออกของแพทย์ภายในโรงพยาบาลของกรุงเทพมหานครมีกว่าร้อยละ 5.1 ในขณะที่พยาบาลมีอัตราส่วนการลาออกมากกว่าถึงร้อยละ 6 – 7 ซึ่งสิ่งที่สำนักการแพทย์ได้เร่งดำเนินการภายในระยะเวลาก่อนเปิดประชาคมอาเซียน แบ่งเป็นสองระยะ คือ
 
ระยะเร่งด่วน ได้ดำเนินการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ และให้ความรู้บุคลากรด้านประชาคมอาเซียน
 
ส่วนในระยะกลางนั้นจะเพิ่มประสิทธิภาพเชิงวิชาการ โดยพัฒนาโรงพยาบาลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และเปิดการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ใน 3 โรงพยาบาลใหญ่ที่มีประสิทธิภาพสูง คือ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และโรงพยาบาลตากสิน
 
ส่วนอีก 6 โรงพยาบาลที่อยู่ในระดับรองรับผู้ป่วยได้ 200 เตียง จะเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาพยาบาลเพื่อลดการส่งต่อผู้ป่วย นอกจากนี้ได้เพิ่มมาตรการการรักษาทรัพยากรบุคคล โดยเพิ่มค่าตอบแทน สวัสดิการ และส่งเสริมความต้องการพื้นฐาน เพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอที่จะดูแลและบริการคนกรุงเทพมหานคร

 

ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ
     กรมประชาสัมพันธ์
 

เครดิตและบทความเรื่องอื่นๆของ aseanthai.net ดูทั้งหมด

1462

views
Credit : aseanthai.net


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน