อาเซียนหนุนไทยจัดงานแสดงเทคโนโลยีประมง


            
 
นายวิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมง เปิดเผยในโอกาสที่เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) ครั้งที่ 45 ระหว่างวันที่ 1 – 5 เมษายน 2556 ณ เมืองเซบู สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ว่า เนื่องจากภูมิภาคอาเซียนมีผลผลิตด้านการประมงถึง 20 % ของผลผลิตประมงโลก ประเทศไทยจึงได้ริเริ่มให้มีการจัดการประชุมประมงและงานแสดงสินค้าประมงอาเซียน เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการประมงและอาหารทะเลของภูมิภาค

โดยกรมประมงได้เสนอเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการด้านการประมงและงานแสดงสินค้าประมงอาเซียน เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 ในเบื้องต้นได้วางแผนไว้ว่าจะจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ โดยจะจัดให้ผู้ส่งออกพบปะเจรจาธุรกิจกับผู้นำเข้าเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าของอาเซียน รวมทั้งจัดเวทีประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ และเทคโนโลยีทางการประมง ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยจากทั่วทุกภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลด้านการตลาดสินค้าประมงโลกและภูมิภาคอาเซียน โดยจะมีการเชิญผู้แทนจากหน่วยงานราชการ นักวิจัย ผู้บริหาร และผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมประมงในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศเข้าร่วมการประชุมด้วย

 
ดังนั้น การจัดงานครั้งนี้จึงเป็นการแสดงศักยภาพความพร้อมของประเทศไทยในการดึงชาติต่างๆ ในอาเซียน รวมถึงประเทศญี่ปุ่น เข้ามาแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีด้านการประมง และความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ของภูมิภาค อันจะเป็นการประกาศความพร้อมของประเทศไทยและอาเซียน เพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ประมงของภูมิภาคและของโลก ในการรองรับความเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ซึ่งสมาชิกชาติอาเซียน ได้แก่ ประเทศไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เมียนมา เวียดนาม บรูไน ลาว และกัมพูชา รวมถึงญี่ปุ่นได้ให้เสียงตอบรับสนับสนุน และยินดีเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำผลิตภัณฑ์สินค้าประมงของประเทศตนมาจัดแสดงในงานดังกล่าวด้วย จึงนับว่าเป็นงานใหญ่ในระดับภูมิภาคอีกงานหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนภาคการประมงของอาเซียนและของโลก
 
 
ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้เห็นชอบให้ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกรมประมง ประเทศไทย ในการเตรียมการจัดประชุมวิชาการด้านการประมงและงานแสดงสินค้าประมงอาเซียน ประจำปี 2558 อย่างเต็มที่ และกรมประมงในฐานะประเทศเจ้าภาพจัดงานให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างกรมประมงไทย ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งประเทศญี่ปุ่น เพื่อหารือและกำหนดกรอบรายละเอียดและแผนการดำเนินการจัดงานดังกล่าวต่อไป

 

ที่มา :โพสต์ทูเดย์

 


 

เครดิตและบทความเรื่องอื่นๆของ aseanthai.net ดูทั้งหมด

627

views
Credit : aseanthai.net


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน