ข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียน และความตกลงอาเซียนว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

ข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียน (Mutual Recognition Agreement: MRA) และความตกลงอาเซียนว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคล ธรรมดา (ASEAN Agreement on Movement of Natural Persons: MNP) เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
 
 • การเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายบุคลากรในกรอบอาเซียนมีกรอบแนวคิดที่ต้องดำเนินการ 4 ประการ ได้แก่
 
        (1) การอำนวยความสะดวกในการตรวจลงตราและออกใบอนุญาตทำงาน
        (2) การเทียบเคียงสมรรถนะและศักยภาพของบุคลากรในสาขาวิชาชีพที่ตกลงกัน
        (3) การส่งเสริม ความร่วมมือระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยในอาเซียน และ
        (4) การเพิ่มศักยภาพของบุคลากร ในการค้นคว้าวิจัย
 
• ความตกลงเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาเป็นความตกลงที่อยู่ภายใต้แนวคิดในข้อที่ (1) ซึ่ง เกี่ยวข้องกับการเข้าเมืองและการขออนุญาตทำงาน และอยู่ในรูปแบบของการเปิดเสรีการค้า บริการแบบที่ 4 การให้บริการโดยบุคคลธรรมดาซึ่งเดินทางเข้าไปทำงานประกอบวิชาชีพใน สาขาบริการด้านต่าง ๆ ในประเทศลูกค้า
 
• ส่วนข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนเป็นข้อตกลงที่อยู่ภายใต้แนวคิดในข้อที่ (2) – (4) เป็นการเทียบเคียงสมรรถนะและศักยภาพของบุคลากรในสาขาวิชาชีพที่ตกลงกัน ซึ่งในอนาคต อาจมีการเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมือภายในอาเซียน เมื่อมีสมาชิกประเทศใดประเทศหนึ่งเกิด การขาดแคลนแรงงานในสาขาวิชาชีพ

 
(ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์)

 

เครดิตและบทความเรื่องอื่นๆของ aseanthai.net ดูทั้งหมด

1094

views
Credit : aseanthai.net


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน