ประเทศไทยวางแผนที่จะเป็นศูนย์กลางอาหารอาหารทะเลงอาเซียน

            ประเทศไทยอุดมไปด้วยทรัพยากรทางทะเลและทรัพยากรทางการประมงและมีความสามารถในการส่งออกค่อนข้างสูง ประเทศไทยจึงมุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์กลางอาหารทะเลของอาเซียนในปี 2015

            กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางอาหารทะเลของอาเซียนเมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเริ่มต้น

            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า ภาคการประมงของไทยมีการเตรียมการเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตามกลยุทธ์ที่วางไว้ คือ ปรับปรุงการผลิตและการประมง, ดำเนินการด้านการวิจัยเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อลดต้นทุนการผลิต, เพิ่มประสิทธิภาพของการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์, ส่งเสริมการส่งออกให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและความต้องการของตลาด

            กรมประมงและผู้ประกอบการของไทยวางแผนที่จะเจรจากับประเทศต่างๆ เช่น อินโดนีเซียและ พม่า เกี่ยวกับการทำประมงร่วมกันในน่านน้ำระหว่างประเทศ และสนับสนุนการร่วมลงทุนในการประมงระหว่างประเทศไทยและประเทศอาเซียนอื่นๆ โดยจะเพิ่มโอกาสทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการไทยและทำให้สินค้าประมงของไทยเป็นที่รู้จักในหมู่ผู้นำเข้าต่างประเทศ

            นอกจากนี้กรมประมงยังได้ตั้งธนาคารพันธุ์ สัตว์น้ำ เพื่อเพาะเลี้ยงสายพันธุ์ที่มีคุณภาพและให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำกับเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการผลิตสินค้าประมงที่มีคุณภาพดีพอที่จะตอบสนองต่อตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

            เพื่อลดต้นทุนการผลิต กรมประมงได้ดำเนินการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์และการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานฟาร์มปลา โดยในปัจจุบันประเทศไทยมีรายได้ประมาณ 200 ล้านบาท จากการส่งออกสินค้าประมง คิดเป็นร้อยละ 1.5 ของ GDP ซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการเป็นศูนย์กลางด้านอาหารทะเลของอาเซียนในอนาคต


ข้อมูล: thailand.prd.go.th
ภาพประกอบ: english.vov.vn  

 

เครดิตและบทความเรื่องอื่นๆของ aectourismthai ดูทั้งหมด

1063

views
Credit : aectourismthai


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน