คู่มือการจัดทำหลักสูตรอาเซียนมีเนื้อหาสาระอย่างไรบ้าง


          คู่มือการจัดทำหลักสูตรอาเซียนมีหัวข้อหลัก 5 หัวข้อ ได้แก่

                 (1) การรู้จักอาเซียน (Knowing ASEAN)

                 (2) คุณค่าของอัตลักษณ์และความหลากหลาย

                     (Valuing identity and Diversity)

                 (3) การเชื่อมโยงโลกและท้องถิ่น (Connecting Global and Local)

                 (4) การส่งเสริมความเสมอภาคและความยุติธรรม

                     (Promoting Equity and Justice)

                 (5) การทำงานร่วมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

                     (Working together for a Sustainable Future)

           นอกจากนี้ ยังมีแนวทาง (Pathways) เพื่อการเรียนรู้ 4 แนวทาง ได้แก่ ประชาชน (people) สถานที่ (places) วัตถุ (materials) และแนวคิด (ideas) โดยแป่งระดับการเรียนรู้เป็น 3 ระดับ คือ ประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

ขอขอบคุณ : กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ 

เครดิตและบทความเรื่องอื่นๆของ aseanthai.net ดูทั้งหมด

2081

views
Credit : aseanthai.net


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน