วไลยอลงกรณ์’เปิดนานาชาติมุ่งผลิตครู-นร.รองรับอาเซียน
 

เทียบดีกรีภาษาอังกฤษของคนไทยในกลุ่มอาเซียนด้วยกันแล้วไทยยังรั้งท้าย กลายเป็นข้อจำกัดของคนไทยที่จะเดินทางไปทำงานสื่อสารระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน แวดวงการศึกษาเองก็ให้ความสำคัญ ล่าสุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เตรียมรับมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จับมือสถาบันดังจากสิงคโปร์ “Russell Vivenne International Academy” (RVI) เปิดโรงเรียนสาธิตหลักสูตรนานาชาติ พร้อมระบบการเรียนการสอนแนวใหม่ ภายใต้แบรนด์ Siam Singapore International School หรือ SSIS

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ คือเป็นแหล่งบริการวิชาการด้านการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ มาตรฐานสากลให้กับสังคมไทย โดยเฉพาะหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซีในปี 2558 การพัฒนาทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาประเทศอาเซียน เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง รวมไปถึงการบูรณาการทางด้านการศึกษา การคิด วิเคราะห์ของเยาวชนไทยเอง เพื่อให้สามารถเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ ที่สำคัญยิ่งมหาวิทยาลัยได้มุ่งให้โรงเรียนพร้อมเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอินเตอร์สู่อาเซียนและสากล

“เรามองว่าสังคมไทยกำลังตื่นตัวเรื่องโรงเรียนนานาชาติ แต่โรงเรียนนานาชาติยังมีไม่มากนักและประกอบกับมหาวิทยาลัยมีพื้นที่ 4 ไร่ที่มีตัวอาคารอยู่แล้ว บนถนนเพชรบุรีซอย 5 ซึ่งเป็นโลเกชั่นใจกลางเมืองเป้าหมายในระยะยาวจะทำให้ที่ตรงนี้เป็นศูนย์กลางฝึกอบรมครูสู่อาเซียน เพราะมหาวิทยาลัยเปิดสอนระดับปริญญาตรี โท ด้านครุศาสตร์อยู่แล้ว และยังแบ่งโซนจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ เราให้ความสำคัญมากเด็กนานาชาติของเราต้องเรียนรู้วัฒนธรรมได้ควบคู่กันด้วย” 

การจัดทำโครงการความร่วมมือกับสถาบันอาร์วีไอในการจัดทำหลักสูตรนานาชาติ และการจัดการเรียนการสอนตามแนวหลักสูตรสิงคโปร์ (Singapore-Based Curriculum) นั้นเพื่อเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่เรียนหลักสูตรครูอินเตอร์ รวมทั้งเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เป็นตัวอย่างที่ในการจัดทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนานาชาติ และการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาทักษะภาษา การคิดวิเคราะห์ให้กับนักเรียน และเป็นการให้บริการวิชาการในการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จะเตรียมเยาวชนสู่ประชาคมอาเซียน  (ASEAN COMMUNITY) ซึ่งมหาวิทยาลัยมีเป้าหมายในการสร้างเครือข่าย และความร่วมมือในการจัดการศึกษากับสถาบันการศึกษาอื่นในประชาคมอาเซียน และสมาคมโรงเรียนนานาชาติประเทศไทยด้วย ทั้งนี้สถาบันอาร์วีไอได้เปิดทำการแล้วที่ย่างกุ้ง และมัณฑะเลย์ในพม่า  ส่วนประเทศไทยเปิดที่นี่เป็นที่แรก

โรงเรียนสาธิตหลักสูตรนานาชาตินี้จะเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษา โดยจะเริ่มเปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  ในวันที่ 13 สิงหาคม 2556(ซึ่งเป็นภาคเรียนแรกของอาเซียน) สำหรับค่าใช้จ่ายโดยประมาณในระดับเด็กอนุบาลนั้น 8,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี ส่วนในระดับประถมถึงมัธยมนั้นเริ่มต้นที่ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
 
รศ.ดร.สมบัติ ยังกล่าวอีกว่า มหาวิทยาลัยและสถาบันอาร์วีไอจะร่วมกันเป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เพื่อกำหนดนโยบายและจัดการเรียนการสอน กำกับดูแลการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานและคุณภาพ เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ โดยนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับ Accredit จากสาธารณรัฐสิงคโปร์ และได้รับมาตรฐานการศึกษาของไทยด้วย นอกจากนี้ยังเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสามารถสอบเทียบความรู้มาตรฐานสากลอื่น ๆ อาทิ มาตรฐาน IGCSE ของ Cambridge University และ TOEFL

ปัจจุบันหลักสูตรนานาชาติกำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในเมืองไทย ที่ผ่านมาถือเป็นทางเลือกให้กับผู้ปกครองที่จะพัฒนาและยกระดับการศึกษาให้บุตรหลานมีทักษะด้านภาษาที่ดีขึ้น ทั้งนี้การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีทักษะความชำนาญเฉพาะด้าน ดังนั้นการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับนานาชาติอย่างสถาบันอาร์วีไอถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่มหาวิทยาลัยได้แสดงศักยภาพในการจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากลให้กับสังคมไทยและสังคมอาเซียน.

 

ขอขอบคุณ : เดลินิวส์

ติดตามรวมข่าวอาเซียนได้ที่ : www.aseanthai.net

  

เครดิตและบทความเรื่องอื่นๆของ aseanthai.net ดูทั้งหมด

1229

views
Credit : aseanthai.net


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน