หน่วยงานใดในประเทศไทยเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลความร่วมมือด้านการศึกษาของอาเซียน


         หน่วยงานที่เป็นผู้ประสานงานหลัก (National Focal Point) ของไทยที่ดูแลความร่วมมือของอาเซียนด้านการศึกษา คือ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับประเทศสมาชิกอาเซียนด้านการศึกษาเพื่อจัดทำโครงการกิจกรรมต่างๆ และเป้นหน่วยงานหลักในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน (ASEAN Senior Officials Meeting on Education : SOM-ED) และการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน (ASEAN Education Ministers Meeting : ASED)

         นอกจากนี้ ในระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมต่างๆ ในกรอบของการประชุมของเครื่องข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน เพื่อสร้างความร่วมมือในระดับอุดมศึกษา

 

ขอขอบคุณ : กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ 

เครดิตและบทความเรื่องอื่นๆของ aseanthai.net ดูทั้งหมด

1301

views
Credit : aseanthai.net


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน