ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน เกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างไร

วัตถุประสงค์หลักของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน คือ การส่งเสริม รักษาสันติภาพ เสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาค เพื่อเป็นพื้นฐาน

ความร่วมมือด้านต่างๆที่จะเป็นประโยชน์กับประชาชน เพราะหากประเทศสมาชิกทะเลาะเบาะแว้งกันหรือไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกัน ก็ย่อมส่งผลกระทบต่อ
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากความร่วมมือดังกล่าว
 
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนต้องการให้ประเทศสมาชิกมีการพัฒนาค่านิยมและบรรทัดฐานร่วมกันบนหลักการสำคัญที่ยึดมั่นควบคู่กันไป
คือ การไม่แทรกแซกกิจการภายในและการส่งเสริมค่านิยมของประชาคม เช่น การเคารพหลักการสิทธืมนุษยชน ความโปร่งใส การมีประชาธิปไตย
ธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรมในอาเซียน
 
โดยมุ่งเน้นประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนยังต้องการให้ภูมิภาคมีความเป็นเอกภาพ สงบสุข และแข็งแกร่ง
พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบร่วมกันในการแก้ปัญหาความมั่นคงที่ครอบคลุมมิติต่างๆเพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชน โดยเฉพาะการรับมือ
กับความมั่นคงรูปแบบใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการภัยพิบัติ โรคระบาด การก่อการร้าย ปัญหาโจรสลัด อาชญากรรมข้ามชาติ
เช่น การค้ามนุษย์ ยาเสพติด อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และการฟอกเงิน ฯลฯ
 
นอกจากนี้ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนยังมีเป้าหมายที่จะให้ภูมิภาคพลวัต มีปฏิสัมพันธ์กับประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศอืนๆ
ภายนอกภูมิภาค โดยเน้นการสร้างความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ของประชาคมและประชาชนอาเซียน ซึ่งความท้าทายสำคัญประการหนึ่ง
ของประชาคม คือ การรักษากการเป็นแกนกลางของอาเซียน (ASEAN Centrality) ในโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันในภูมิภาค
 
 
ที่มา : กรมอาเซียน
     กระทรวงการต่างประเทศ

 

เครดิตและบทความเรื่องอื่นๆของ aseanthai.net ดูทั้งหมด

576

views
Credit : aseanthai.net


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน